Informacja o przetwarzaniu danych RODO

Informujemy, że w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w Gabinecie stomatologicznym i ortodontycznym „Orto-Dentist” przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Orto-Dentist s.c. Maria Panuszka, Justyna Panuszka-Landowska, 32-020 Wieliczka, ul. Widok 19a, NIP 6832086417, Regon 361843351, tel. 122882026.

Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Podstawę prawną do zbierania i przetwarzania danych stanowi obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej wynikający z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania(Dz.U. z 2015 roku poz. 2069). Na tej samej podstawie przetwarzamy dane osobowe osób upoważnionych przez pacjenta do dostępu do jego dokumentacji medycznej.

Inspektor Danych Osobowych nie został wyznaczony i w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy się kontaktować bezpośrednio z administratorem danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 roku poz. 186). Zwykle dokumentacja medyczna jest przechowywana 20 lat od wykonania ostatniego wpisu w dokumentacji.

Państwa dane, jeżeli będzie tego wymagał proces leczenia, mogą być przekazane firmom wykonującym specjalistyczne usługi protetyczne, na podstawie zawartej umowy, a także Narodowemu Funduszowi Zdrowia i innym organom publicznym uprawnionym do informacji jeżeli tego zażądają.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych i dokumentacji medycznej zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pajenta i Rzeczniku Praw pajenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186), a także do poprawiania i uzupełniania danych osobowych. Mogą sie Państwo zwrócić o wykonanie kopii dokumentacji medycznej.

Przysługuje Państwu prawo złożenia wniosku o usunięcie danych, wstrzymania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także przeniesienie ich do innego podmiotu. Niemniej, Gabinet Orto-Dentist jest zobowiązany do przestrzegania prawa, które reguluje zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzenia dokumentacji medycznej. Ze względu na obowiązujące prawo, Państwa Ządania mogą nie zostać zrealizowane, biorąc pod uwagę nadrzędny obowiązek prawny, ciążący na administratorze danych w podmiotach udzielających świadczeń opieki zdrowotnej.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Informujemy, że zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, dlatego podanie danych pacjenta w związku z wykonywaniem świadczeń opieki zdrowotnej jest obowiązkowe. Ich niepodanie może skutkować odmową wykonania usługi.

Nie wykorzystujemy danych osobowych pacjentów w celach marketinowyh.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

Państwa dane osobowe nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.